A szerződésszegés esetei

A cikk olvasási ideje kb. 5 perc

Ha a szerződést nem szerződésszerűen teljesítik, vagy azt egyáltalán nem, illetve csak részben teljesítik, úgy a teljesítés nem tölti be a felek által elvárt rendeltetését.

A nem szerződésszerű teljesítés eredményeként a másik fél oldalán jogellenesen okozott kár keletkezik.

A jogszabályok szankciók kilátásba helyezésével ösztönöznek a szerződés szerinti teljesítésre.

Minden körülmény, magatartás, állapot, mely a szerződésbe ütközik, sérti a szerződésben érdekelt fél (felek) érdekét, és szerződésszegést eredményez.

A szerződésszegés fajtái a következők:

  • a kötelezett késedelme
  • a jogosult késedelme
  • a hibás teljesítés
  • a teljesítés lehetetlenné válása
  • a teljesítés megtagadása

A késedelem

A szolgáltatás időleges nem teljesítését vagy határidőben való nem teljesítését jelenti. Késedelembe kötelezett és jogosult is eshet. Jogkövetkezménye a teljesítés- és a késedelemi kamat követelésének lehetősége. Ha a késedelem a szerződést szegő félnek felróható, köteles megtéríteni a sérelmet szenvedő fél összes kárát. Ez akkor is így van, ha esetleg a jogosultnak már nem fűződik érdeke a szerződés teljesítéséhez.

1. A kötelezett késedelme

A kötelezett akkor esik késedelembe, ha a szerződésben megállapított teljesítési idő eredménytelenül eltelt, vagy ha a kötelezettségét a jogosult felszólítására nem teljesíti. Itt nagyon fontos, hogy írásbeli felszólítás történjen (e-mail, postai úton).

A kötelezett akkor mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében mindent megtett, ami az adott helyzetben általában elvárható.

2. Jogosult késedelme

A jogosult akkor esik késedelembe, akkor szegi meg a szerződést, ha a kötelezett szerződésszerűen felajánlott teljesítését nem fogadja el, vagy nem teszi meg azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, melyek a kötelezett teljesítéséhez szükségesek. Ide tartozik a nyugta, számla nem megfelelő időben történő kiadása is.

image.aspx

3.  Hibás teljesítés

A hibás teljesítés minőségi hibát, hibákat takar. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatást nyújtó a szerződéskötés ellenére olyan dolgot szolgáltat, mely nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szolgáltatónak szavatosságot kell vállalnia szolgáltatásáért, ez jelenti a felelősségvállalást. Szavatosság egyrészt a fizikai hibátlanság (kellékszavatosság), másrészt a jogi alkalmasság (jogszavatosság). A szavatossági jogok törvény erejénél fogva illetik meg a jogosultat.

A jogosult hibás teljesítés esetén kérhet további költségek fizetése nélkül kijavítást, árleszállítást, a dolog kicserélését, de a szerződéstől is elállhat és pert indíthat.

A jogosultnak írásban kell felhívni a szolgáltatót a szerződésszerű teljesítésre.

A szavatossági jog a teljesítéstől számított 6 hónapig érvényesíthető.

Amennyiben a hiba 6 hónapon túl volt felismerhető, úgy a szavatosság 1 évig, tartós használatra rendelt dolog esetén 3 évig érvényesíthető. Ilyen pld. az ingatlan-felújítás.

4 -5. Teljesítés lehetetlenné válása, A teljesítés megtagadása

Ide tartozik, amikor a teljesítés lehetetlenné válik és a teljesítés megtagadása.

Lehetetlenné válás olyan ok, melyért sem a jogosult, sem a kötelezett nem felelős, így a szerződésük megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról bármelyik fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet. Ha ezt elmúlasztja, a mulasztásból eredő kárért felelős.

Ha a kötelezett felelős a lehetetlenné válásért, a jogosult a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Ha a jogosult a felelős, a kötelezett szabadul tartozása alól, és kárának megtérítését követelheti.

Ha a kötelezett a teljesítést megtagadja, a jogosult a késedelembe esés és a lehetetlenlülés jogkövetkezményeinek alkalmazása között szabadon választhat.

instalacije-popravci-servis-montaza-slika-29401589

About Krisztina Várnay

Privát végzettségem jogász és igazságügyi medátor, emberi jogok tanár. Újságíró-kommunikációs technológiák képzésen részt vettem. Jelenleg a KRE BTK szociológia szakán tanulok, miközben az University UNESCO hallgatójaként célom a nemzetközi globális fejlődés és a katasztrófavédelem területén történő segítségnyújtás.

Check Also

Jelentés a könyvfesztiválról

Szerzőként megjelenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon talán minden író álma. Hatalmas élmény találkozni az olvasókkal, …