Kötelező Áfa szabályok Brüsszelből

A cikk olvasási ideje kb. 4 perc

Az Európai Unió Tanácsa által hozott végrehajtási rendelet (vhr.) kiemelt jelentőséggel bír az általános forgalmi adózásra (áfa) vonatkozó előírások között, a tapasztalatok szerint azonban sok adózó még azzal sincs tisztában, hogy egyáltalán léteznek a rendeletben foglalt, kötelezően alkalmazandó szabályok. A rendelet legfontosabb rendelkezései az adóztatandó ügyletek teljesítési helyéhez kötődnek. A vhr.-ben foglalt rendelkezések – bárminemű külön feltétel nélkül – teljes egészében kötelezőek és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandók.

Nem annyira közkeletű, a gyakorlatban gyakran elsikkad, ezért fontos felhívni a figyelmet: áfaügyekben nem pusztán honi eredetű jogszabályokat kell alkalmazni, hanem olyanokat is, amelyek a szó szoros, vagy átvitt értelmében Brüsszelben születtek. Itt és most nem is a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvre (Héa-irányelv) gondolok, amelyet csak kivételesen lehet közvetlenül alkalmazni, azt is jobbára bíróságok által (kivált akkor, amikor az irányelvet a hazai írott jog nem, hiányosan vagy hibásan ülteti át, vagy akkor, amikor a hazai élő jog szintén hasonló módon jár el), mint inkább az irányelv végrehajtásáról intézkedő 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendeletre (vhr.).

10

A vhr. – bárminemű külön feltétel nélkül – teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Minden olyan esetben, amikor ezt kell alkalmazni, az általa közölt jogi norma erősebb akár az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynél (Áfa tv.) is. Igaz, hatóköre korlátozott, jellemzően egyedi kérdésekben foglal állást, kimondva egyúttal azt is, hogy válaszait egyfelől nem lehet más hasonló kérdésekre analógiával kiterjeszteni, másfelől – megfogalmazásuk figyelembevételével – megszorítóan kell alkalmazni. Ámbár ezekkel az egyedi kérdésekkel csínján kell azért bánni, mert miként az a későbbiekből majd kiderül, ezek részben általános problémafelvetést takarnak.

A rendelet – ahogy ez egy végrehajtási jogszabályhoz illik – a Héa-irányelv megfelelő részéhez, arra történő kifejezett utalással fűzi hozzá a maga mondandóját. Ez azonban nem okoz, nem okozhat különösebb jogértelmezési és -alkalmazási gondokat, lévén az áfatörvény felépítésében szorosan igazodik a Héa-irányelvhez.

Épp amiatt, hogy a vhr. megalkotásának kitüntetett célja az volt, hogy az EU-n belüli piac torzításmentes működését a közös hozzáadottértékadó-rendszer az egységes alkalmazás által minél inkább szolgálja, nem véletlen, hogy a vhr. legfontosabb, egyben legszámosabb rendelkezései az adóztatandó ügyletek teljesítési helyéhez (V. fejezet) kapcsolódnak. Ízelítőül megemlítek ezekből néhányat:

– a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye általános szabályainál amúgy kitüntetett jelentőséggel bíró gazdasági (székhely, telephely) és egyéb célú (lakóhely, szokásos tartózkodási hely) letelepedési formák meghatározása;

– milyen kötelező lépéssorozat szükséges ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, a szolgáltatás igénybevevője jogállása, minősége és illetősége szerint valóban külföldiként jár-e el;

– a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyére vonatkozó speciális szabályok alkalmazása milyen esetekben jöhet feltétlenül szóba, s ennek kapcsán milyen rendezőelvekre figyeljünk.

Természetesen a Vhr. a fentieken túl számos más fontos kérdésben is iránymutató, így elhatárolja az éttermi és az egyéb vendéglátó-ipari tevékenységeket másoktól. Emellett jelentős teret szentel az úgynevezett elektronikus úton nyújtott szolgáltatások témakörének, meghatározva azokat általában, és ennek fényében példálózó (tehát nem teljes körű!) felsorolást ad arra, hogy egyfelől mik tekintendők különösen annak, másfelől arra, hogy melyek azok, amelyek semmi esetre sem minősülnek olyannak.

Utóbbinak különös aktualitást ad az a körülmény, hogy a telekommunikációs és a távközlési szolgáltatások mellett ezek is részét képezik annak a csomagnak, amelyre EU-s szinten 2015. január 1-jétől bevezetik az úgynevezett egyablakos rendszert. Ennek lényege, hogy az érintett szolgáltatás nyújtójának elegendő forgalmiadó-alanyként kizárólag a letelepedettsége szerinti tagállamban regisztráltatnia magát, és a többi tagállamban keletkező forgalmiadó-fizetési kötelezettségét lényegileg ezen keresztül tudja majd teljesíteni. (A további konkrétumokról, különösen pedig az „ördögi” részletszabályokról az év folyamán még szó lesz, mihelyst megismerhetővé válnak a hazai jogszabály-előkészítő munka eredményei.)

www.adozona.hu

About Goldaccountant

Pósa Lívia vagyok, a Gold Accountant Könyvelő- és Bérszámfejtő Iroda vezetője. 1994. óta foglalkozom könyveléssel és bérszámfejtéssel, az irodám 1998-ban, tehát több, mint 15 éve alapítottam. Ez a mai gyorsan változó gazdasági környezetben, úgy vélem, kiemelkedő teljesítménynek számít. Ügyfeleink kis- és középvállalkozók, illetve egyéni vállalkozók. Büszke vagyok hűséges ügyfeleinkre, közülük többen is már a kezdetektől minket választottak és azóta is ragaszkodnak hozzánk. Könyvelő Irodánk a Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda licencével rendelkezik. Fontosnak tartjuk a vállalkozás küldetésének elősegítését, mindig készen állunk, hogy szaktudásunkkal és információval segítsünk a döntéselőkészítésben. Gondot fordítunk arra, hogy naprakész szakmai információkkal rendelkezzünk, lépést tartsunk a változásokkal, ismerjük az alkalmazható adózási, jogi megoldásokat. Érdemes a Könyvelési Kisokos Vállalkozóknak blogot nyomon követni, illetve, a legbennfentesebb infókért hírlevelünkre feliratkozni. Könyvelő irodánk felhívja a cégvezetés figyelmét a kedvező és takarékos adózási megoldásokra. Szolgáltatásainkat szakszerűen és gondosan, a jogszabályoknak megfelelően teljesítjük, saját eljárásunkkal nem tesszük ki az Ügyfelet jogsértések és határidő mulasztások következményeinek. Kellő diszkrécióval kezeljük a vállalkozás ügyeit.

Check Also

Ipari beruházások húzzák az építőipart és a turizmust

A kritikus munkaerőhiány miatt akadoznak a lakásépítések Budapest, 2017. április 18. – Még mindig az …